Generalforsamling torsdag d. 21. marts kl. 08.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Lys på Kalundborg torsdag d. 21. marts kl. 08.00 til afholdelse hos Electricom A/S, Asnæsvej 1a.

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/ kassereren
 4. Eventuelle forslag

  Bestyrelsen forslag ændringer til vedtægterne som følger:
  1) § 4. Linien ”Vores Kalundborg er berettiget til at udnævne et medlem til bestyrelsen” udgår.
  2) §4. Linien ”Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening med et 3. medlem” ændres til: Foreningen forpligtes ved underskrift af kassereren og et andet bestyrelsesmedlem”.
  3) §4. Der tilføjes nyt afsnit ”Bestyrelsen kan meddele prokura”.

 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 bedes sendt til lys@asferg.com  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

Per Junge, formand

Keld Haapanen, næstformand

Henrik Petersson, sekretær

Kjeld Christensen, kasserer

Anders Christiansen, medlem

Charlotte Balslev, Medlem

Claus Chr. E. Pedersen, suppleant

Thomas Gosch, suppleant

Klaus Koksby Hansen, revisor